Algemene voorwaarden

byFERM Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van byFERM

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: byFERM gevestigd te Eijsden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 7620069 gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;

Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer bij de Overeenkomst, de volwassene of de wettelijk gezag hebbende ouder(s) of de wettelijke vertegenwoordiger van het Kind;

Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer;

Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende het verlenen van diensten door Opdrachtnemer;

Diensten: alle door Opdrachtnemer geleverde diensten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Kind: De minderjarige ten behoeve van wie Opdrachtgever de Overeenkomst tot het verlenen van diensten is aangegaan.

Schriftelijk: schriftelijk op papier / via internet communicatie

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van Opdrachtnemer, op iedere Overeenkomst tussen Partijen en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Indien deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op een Overeenkomst tussen Partijen, dan zullen deze ook op toekomstige Overeenkomsten tussen Partijen van toepassing zijn.

Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Kennismaken / informatie-uitwisseling

Tijdens een eerste afspraak zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever wijzen op de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en de gehanteerde prijzen en tarieven. Deze zijn tevens in te vinden op www.byferm.nl. Wanneer er een traject via de website wordt afgenomen gaat Opdrachtgever akkoord met de Algemene Voorwaarden, prijzen en tarieven. 

Opdrachtgever zal Opdrachtnemer voorzien van de voor de dienstverlening relevante informatie. Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een Kind jonger dan 16 jaar, dan zal Opdrachtgever aan Opdrachtnemer mededelen wie het ouderlijk gezag heeft over het Kind, dan wel hoe de wettelijke vertegenwoordiging is geregeld.

Artikel 4. Overeenkomst

Onder de overeenkomst verstaat byFERM mondeling gemaakte afspraken, per email of anderszins langs elektronische weg aangeschafte trajecten of bijeenkomsten. 

KIND: 
Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een kind jonger dan 18 jaar, en de Opdrachtgever is niet de enige wettelijk gezag hebbende ouder of de wettelijke vertegenwoordiger van het Kind, dan geldt tevens het eerder gestelde dat de Opdrachtgever hier de verantwoordelijkheid voor draagt.
Alle wettelijk gezag hebbende ouders dienen schriftelijk in te stemmen met de begeleiding van het Kind. De gezaghebbende ouder die Opdrachtgever is, is verplicht om de andere gezaghebbende ouder deugdelijk te informeren over de begeleiding van het Kind en is verplicht om er voor zorg te dragen dat ook deze ouder zijn of haar schriftelijke toestemming verleent. Dit geldt tevens in geval van wijzigingen in de begeleiding.
Indien de andere gezaghebbende ouder niet of niet langer instemt met begeleiding van het Kind, dan is Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer hier terstond van op de hoogte te stellen. In dat geval is het Opdrachtnemer niet of niet langer toegestaan om het Kind te begeleiden.
Indien Opdrachtgever niet of niet volledig aan het gestelde heeft voldaan, dan zijn de gevolgen hiervan voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer volledig vrijwaren indien Opdrachtnemer ter zake door de andere ouder wordt aangesproken.

Artikel 5 Regels rond afspraken

1.Afspraken voor een sessie en/of activiteit beginnen en eindigen op de afgesproken tijdstippen. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen tijdig op afgesproken tijdstip en plaats aanwezig te zijn.

2.Indien een sessie en/of activiteit niet op tijd kan beginnen omdat Opdrachtgever niet aanwezig is, dan betekent dit niet dat de sessie en/of activiteit voortduurt na het overeengekomen tijdstip. Opdrachtgever blijft alsdan het volledige tarief verschuldigd.

3.Indien Opdrachtgever een afspraak wenst af te zeggen, bijvoorbeeld door ziekte of anderszins verhinderd is, dan dient hij/zij hier Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen.

5.Indien een afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd korter dan 24 uur voor aanvang, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om het overeengekomen tarief voor de afspraak in rekening te brengen aan Opdrachtgever.

6.Opdrachtnemer is ten alle tijde gerechtigd om een afspraak af te zeggen of te verzetten indien de afspraak door overmacht geen doorgang kan vinden. Hij/zij zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Onder overmacht in dit verband wordt onder meer verstaan: ziekte of arbeidsongeschiktheid of noodzakelijke zorg aan een dierbare.

Artikel 5. 1 Regels rond afspraken wanneer er kind coaching plaatsvindt 

1.Afspraken voor een sessie en/of activiteit beginnen en eindigen op de afgesproken tijdstippen. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen tijdig op afgesproken tijdstip en plaats aanwezig te zijn. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig aanwezig zijn van zijn kind en na afloop op de afgesproken tijd weer wordt opgehaald, dan wel zelfstandig vertrekt indien afgesproken.

2.Indien een sessie en/of activiteit niet op tijd kan beginnen omdat Opdrachtgever niet aanwezig is, dan betekent dit niet dat de sessie en/of activiteit voortduurt na het overeengekomen tijdstip. Opdrachtgever blijft alsdan het volledige tarief verschuldigd.

3.Opdrachtgever dient tijdens een sessie en/of activiteit telefonisch bereikbaar te zijn voor Opdrachtnemer.

4.Indien Opdrachtgever een afspraak wenst af te zeggen, bijvoorbeeld omdat het Kind door ziekte of anderszins verhinderd is, dan dient hij/zij hier Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen.

5.Indien een afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd korter dan 24 uur voor aanvang, en er is geen aanwijsbare reden van overmacht waardoor dit eerder gemeld kon worden, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om het overeengekomen tarief voor de afspraak in rekening te brengen aan Opdrachtgever.

6.Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om een afspraak af te zeggen of te verzetten indien de afspraak door overmacht geen doorgang kan vinden. Hij/zij zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Onder overmacht in dit verband wordt onder meer verstaan: ziekte of arbeidsongeschiktheid of noodzakelijke zorg aan een dierbare.

Artikel 6. Tarieven

Aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt, alsmede de verwachte tijdsduur of de te besteden tijd en de geldende tarieven.
De geldende tarieven staan vermeld op www.byferm.nl en worden op verzoek aan opdrachtgever toegezonden. Bedragen zijn inclusief btw, zoals aangegeven voor particulieren. Bedrijven (werkgevers) betalen tarieven exclusief btw. 

Handelingen/dienstverlening waarvoor geen vast tarief geldt, zullen op basis van bestede tijd tegen het uurtarief aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Opdrachtnemer is gerechtigd om de tarieven aan te passen. Tariefswijzigingen dienen minimaal 1 maand voor inwerkingtreding te worden aangekondigd.

In de ticketshop kunnen trajecten en groepsbijeenkomsten worden aangekocht. Prijswijzigingen en vergissingen voorbehouden.

Beide partijen kunnen ten allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen een opzegtermijn van één maand in acht te nemen.

In geval van tussentijdse traject opzegging heeft Opdrachtnemer naast vergoeding van gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van de opzegging.

Artikel 7. Factuur en betaling

Betaling vindt plaats via het betalingssysteem van de website. In de overeengekomen termijnen. Verstrijkt deze termijn dan volgt er een herinnering in vorm van factuur. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum: door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een op de overeenkomst of factuur genoemde bankrekeningnummer ten name van opdrachtnemer. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtnemer heeft het recht om aan opdrachtgever vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijk bepaalde incassokosten in rekening te brengen. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 8. Vertrouwelijkheid en privacy

Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alles wat besproken is tijdens of in het kader van de dienstverlening. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Opdrachtnemer zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van Opdrachtgever in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voor overleg met derden in het belang van het Kind jonger dan 18 jaar, is toestemming vereist van de wettelijk gezag hebbende ouders en indien relevant van het Kind. Artikel 4 is hierop van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een duidelijk omschreven resultaat is overeengekomen.
Opdrachtnemer is enkel aansprakelijk voor schade die het gevolg is van aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen uit Overeenkomst indien Opdrachtnemer ter zake in verzuim is.
Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. Aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het totale bedrag dat in de Overeenkomst is vastgesteld.
Opdrachtnemer kan geen beroep doen op enige aansprakelijkheid beperkende bepaling, indien de schade het gevolg is van diens opzet of grove schuld.

Artikel 10. Geschilbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank Limburg. Opdrachtnemer blijft echter bevoegd opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 11 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 Wijziging van de voorwaarden

Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerking treden.

Opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan opdrachtgever toezenden.

Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 13 Intentieverklaring

Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig mochten blijken te zijn, of daarvan om welke reden dan ook geen nakoming kan worden gevorderd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht en zullen partijen omtrent de nietige bepaling, dan wel de bepaling waarvan geen nakoming kan worden gevorderd, bij elkander te rade gaan omtrent de wijze waarop het best uitvoering kan worden gegeven aan de strekking van de desbetreffende bepaling

Artikel 14 Intellectuele eigendommen

Alle rechten met betrekking tot (geestes-)producten die opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de door opdrachtgever verstrekte opdracht heeft gebruikt of die het resultaat zijn van de door opdrachtnemer krachtens de opdracht verrichte werkzaamheden, berusten uitsluitend bij opdrachtnemer, voor zover die rechten niet tevens aan derden toekomen.

Het is opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer uitdrukkelijk verboden tot openbaarmaking of vermenigvuldiging van de in artikel 14 bedoelde producten over te gaan, noch daarvan gebruik te maken voor een ander doel of terbeschikkingstelling daarvan aan andere personen, dan waarvoor of voor wie de betreffende producten bestemd zijn. Dit verbod omvat tevens het uitdrukkelijk of stilzwijgend toestaan van voormelde handelingen.

Artikel 15 Gebreken, klachttermijnen

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen 5 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer.

Indien opdrachtnemer de klacht gegrond acht zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient aan opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt.

Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9 

Klachten betreffende het factuurbedrag dienen door opdrachtgever binnen 5 werkdagen na de verzenddatum van de factuur schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer.

Ook indien opdrachtgever tijdig reclameert, blijft haar verplichting tot betaling bestaan.

De bewijslast dat de verrichte werkzaamheden c.q. het afgeleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst rust op de opdrachtgever.

Artikel 16 Contractsduur; uitvoeringstermijn

Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 17 tickets webshop

Wil je je workshop annuleren of verzetten? Dit kan kosteloos tot 72 uur voor aanvang van de workshop. Stuur een email naar info@byferm.nl

Bij annulering binnen 72 uur wordt er geen geld gerestitueerd. Je bent vrij om je ticket zelf over te dragen aan iemand anders. byFERM is een kleine ondernemer met een groot hart en we hopen op je begrip. 

Artikel 18 Traject

Een traject gaat gepaard met een overeenkomst waarin afspraken zijn opgenomen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Deze overeenkomst tekenen beide partijen, opdrachtgever ontvangt een kopie. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Particulier gelden de tarieven inclusief btw. Bedrijfsmatig (ondernemer/werkgever) exclusief btw.

Volg deFERMEpodcast via:

spotify-podcast-badge-blk-grn-660x160
luister-op-apple-podcasts
NL_Google_Podcasts_Badge_8x
anchor.fm

Registratie Nieuwsbrief